İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

İYS, ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan ulusal bir veri tabanı sistemidir.

Neden İhtiyaç Duyuldu?

Uygulamada alıcıların hangi hizmet sağlayıcılara ticari elektronik ileti onayı verdiğini takip edememeleri, reddetmiş olmalarına rağmen aynı hizmet sağlayıcılardan ileti almaya devam etmeleri ve konuya ilişkin etkin bir şikâyet mekanizmasının oluşturulamamış olması hak ihlallerine yol açmaktaydı. Bu amaçla alıcıların hangi hizmet sağlayıcılar tarafından kendilerine arama, kısa mesaj veya e-posta kanalıyla gönderilen iletilere onay verip vermediklerini takip edebilmeleri, ileti almak istememeleri halinde çıkış haklarını sistem üzerinden kullanabilmeleri ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesini merkezileştiren İYS hayata geçirildi.

Yasal Dayanağı Nedir?

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (“E-Ticaret Kanunu”) dayanılarak çıkarılan, hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini ve ticari elektronik ileti gönderiminde uyulması gereken hususları düzenleyen Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Ticaret Bakanlığı tarafından ulusal bir ticari elektronik ileti yönetim sisteminin kurulmasına karar verilmiştir.

Ticari Elektronik İleti Nedir?

Ticari elektronik ileti, gerçek ve tüzel kişi hizmet sağlayıcıların ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesinin tanınırlığını artırmak amacıyla telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletilerdir.

Hizmet Sağlayıcı Kimdir? Kimler Yönetmelik Kapsamında İYS’ye Kayıt Olmak Zorundadır?

Elektronik Ticaret Kanunu ve Yönetmelik’e göre hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir. Ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesinin tanınırlığını artırmak amacıyla ticari elektronik ileti gönderen tüm gerçek ve tüzel kişiler Yönetmelik kapsamında olup; İYS’ye kayıt olmak zorundadır.*

* Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir.

Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülükleri Nelerdir?

  • Hizmet sağlayıcıların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak veya tanınırlığını artırmak amacıyla ticari elektronik ileti gönderebilmesi için önceden alıcının onayını almış olması gerekir.
  • Alınan onayların/izinlerin 1 Aralık 2020’ye kadar İYS’ye aktarılması gerekmektedir. Aksi halde bu tarihe kadar alınan ancak İYS’ye aktarılmayan izinler geçersiz sayılacaktır.
  • 1 Aralık 2020 tarihinden sonra alıcılar tarafından hizmet sağlayıcılara iletilen onay/ret bildirimlerinin de 3 (üç) iş günü içerisinde İYS’ye aktarılması gerekmektedir.
  • 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle İYS üzerinden izin değişikliklerinin takip edilerek alıcı onay vermiş gözükmüyorsa ileti gönderiminin durdurulması gerekir. (Günlük izin değişikliği raporu İYS Web üzerinden sorgulanarak izin değişiklikleri takip edilebilecektir.)

Alınan Onaylar İYS’ye Nasıl Aktarılacak?

Onaylar İYS’ye iys.org.tr üzerinden tek tek veya .csv dosyalarıyla toplu halde; İYS API üzerinden ise teknik entegrasyon yoluyla eklenebilecektir. İYS’ye aktarılacak onayların aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

• İletişim adresi (Telefon numarası veya e-posta adresi)

• İzin tarihi

• İletişim kanalı (arama/mesaj/e-posta)

• Alıcı tipi (Bireysel/Tacir)

• İzin kaynağı (‘1 Mayıs 2015 öncesi’, ‘ıslak imzalı onay formu’, ‘web sitesi’ vb.)

İYS’ye Kayıt ve Aktarım Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılardan alınan onayların 1 Aralık 2020 tarihine kadar İYS’ye aktarılmaması durumunda aktarılmayan tüm onaylar geçersiz sayılacaktır. Ayrıca Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun m.12/2 uyarınca idari para cezası uygulanabilecektir.

Önemli Süreler

Hizmet sağlayıcıların aldıkları onayları İYS’ye en geç 1 Aralık 2020 tarihine kadar aktarmaları gerekmektedir.

Alıcıların ise İYS’ye yüklenen onayları 16 Ocak 2020 tarihine kadar kontrol etmeleri gerekir. Alıcıların onayları bu tarihe kadar sistem üzerinden kontrol etmemeleri durumunda onaylar geçerli sayılacaktır.

Detaylı bilgi için info@bbahukuk.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.